Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego (dalej: Regulamin)

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.healthmeup.pl. Sklep Internetowy prowadzi Sebastian Cudny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 4E Sebastian Cudny w Warszawie, NIP: 113-125-23-46 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (zwana dalej Sprzedawcą lub zamiennie Usługodawcą). Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@healthmeup.pl.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.healthmeup.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 

II. Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.healthmeup.pl umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.healthmeup.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Z ofert dostępnych na www.healthmeup.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.healthmeup.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – 4E Sebastian Cudny, NIP: 113-125-23-46, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń: ul. Komfortowa 12/2, 02-995 Warszawa.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie. Rabat udzielany po zapisaniu się do Newslettera dotyczy wyłącznie sklepu internetowego www.healthmeup.pl.

III. Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • umożliwienie złożenia Zamówienia/technicznej obsługi procesu zawarcia Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • korzystanie z Newslettera,
  • śledzenie drogi Zamówienia.
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

  IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
   Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na śledzeniu drogi Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer lub smartfon z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • oraz opcjonalnie: włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   

  V. Warunki zawierania umów sprzedaży

  • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
  • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w stosunku do złożonego już Zamówienia, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  • W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
  • Zamówienia można składać:
   • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.healthmeup.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, 
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@healthmeup.pl,
  • Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 19:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 19:00, soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego. 
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży:
   • do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
   • po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
    1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
    2. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
    3. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

   

  VI. Sposoby płatności

  • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
  • W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy podany w momencie składania zamówienia wpisując w tytule przelewu oznaczenie i numer zamówienia: np. „Zamówienie nr……..”.
  • W przypadku braku podania numeru zamówienia w tytule przelewu, realizacja zamówienia może się opóźnić.
  • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu po stronie Sprzedawcy.
  • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
  • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu 24 godzin od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

  • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
  • Zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem kuriera lub Inpost, nie ma możliwości odbioru osobistego.
  • Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych od przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, przy czym w wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć, w szczególności w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy (np. siła wyższa).
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. ok. 1 – 2 Dni Roboczych od nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

   

  VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

  • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta);
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@healthmeup.pl;
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

   

  IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

  • Reklamacje z tytułu rękojmi:
   1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
   2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@healthmeup.pl;
   3. w powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
   4. gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na własny koszt na adres firmy: 4E Sebastian Cudny, ul. Komfortowa 12/2, 02-995 Warszawa;
   5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@healthmeup.pl;
   2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę;
   3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia;
   4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  X. Wymiana, zwroty

  • W ciągu 14 dni od odebrania Zamówienia, Klient może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy i zwrócić zamówione Produkty bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi wypełnić formularz zwrotu (wzór formularza zwrotu dostępny jest na stronach internetowych Sklepu) oraz odesłać go razem z Produktem. W innym przypadku realizacja zwrotu nie może być dokonana.
  • Klient odsyła Produkt na własny koszt na adres: 4E Sebastian Cudny, ul. Komfortowa 12/2, 02-995 Warszawa wraz z załączonym formularzem zwrotu.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi koszt Produktu. Sprzedawca poniesie koszty przesyłki zwrotnej Produktu w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Klientowi ten Produkt, jeśli Klient wykorzysta udostępniony przez Sprzedawcę formularz zwrotu (oraz skorzysta z usług przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę w formularzu zwrotu lub inny sposób wskazany przez Sprzedawcę w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. 
  • Zwrot płatności zostanie dokonany za pomocą zwrotu na konto Klienta chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  • Sprzedawca dokona zwrotu płatności 14 dni od otrzymania Produktu.
  • Produkty prosimy odesłać w twardym kartonie (Uwaga! Prosimy aby oryginalne pudełko produktu nie służyło jako ostateczne opakowanie do wysyłki! Zwrot, który zostanie wysłany jedynie w pudełku oryginalnym produktu, może ulec zniszczeniu podczas transportu, co wpływa na stan i wartość Produktu).
  • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech Produktu.
  • Uwaga! Zwracany Produkt bez wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu (można go wysłać również drogą elektroniczną), nie będzie rozpatrywany.
  • Zwrotu można dokonać tylko Produktu nieodpakowanego, przechowywanego w określonych na opakowaniu warunkach, bez jakichkolwiek oznak użycia, zgniecenia czy zniszczenia.

  XI. Promocje

  • Kody promocyjne nie łączą się ze sobą oraz obniżkami cen
  • Kod promocyjny obniża cenę od ceny wyjściowej
  • Nie można łączyć ze sobą promocji

   

  XII. Własność intelektualna

  • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.healthmeup.pl  korzystają z ochrony prawno-autorskiej na  zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku, udzielonych firmie Paulina Cudna, ul. Komfortowa 12/2, 02-995 Warszawa, NIP 956-215-41-15. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.healthmeup.pl, bez zgody Usługodawcy.
  • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.healthmeup.pl stanowi naruszenie praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.healthmeup.pl użyte zgodnie z udzielonymi zgodami lub licencjami.

  XIII. Ochrona danych osobowych

  Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronach internetowych Sklepu.

  XIV. Postanowienia końcowe

  • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
  • Rozstrzyganie sporów:
   1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. informujemy jednocześnie, że Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską i dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL